Vương Trí Nhàn

 

Tiểu luận phê bình:

 

-         Bước đầu đến với văn học (1986)

-         Một số nhà văn Việt Nam hôm nay với Hà Nội (1987)

-         Những kiếp hoa dại (in lần đầu 1993, in lại 1994, 2000,2001)

-         Cánh bướm và đóa hướng dương (1999, 2001 ,2006 ; và một lần đổi tên là Nghiệp văn, cũng năm 2001 )

-         Buồn vui đời viết (1999, 2000)

-         Chuyện cũ văn chương (2001)

-         Cây bút đời người (2002 ,2005) – giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội và Hội nhà văn Việt Nam

-         Ngoài trời lại có trời (2003, 2006)

-         Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hóa văn học Việt nam , từ đầu thế kỷ cho tới 1945 ( 2006)

 

Phiếm luận

 

-         Nhân nào quả ấy ( 2004, 2006 )

 

 

Biên soạn và dịch:

 

-         Sổ tay truyện ngắn (in lần đầu 1980, in lại 1998, 2001)

-         Một nhà thơ lớn của thế kỷ (soạn chung với Nguyễn Quân, 1983)

-         Những người cùng thời (dịch Ehrenburg 1987, 1999)

-         Eisenstein (dịch V. Sklovski, 1988, 1997)

-         Những lời bàn về tiểu thuyết trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 (lần đầu 1996, đặt tên là Khảo về tiểu thuyết;  in lại 1999 lấy tên đầy đủ như trên)

 

 

 

© Copyright Vương Trí Nhàn